ثت شرکت در ایران

ثت شرکت در ایران

راهنمای ثبت شرکتمراحل ثبت شرکتبه صورت کلی و کاملا خلاصه مراحل ثبت شرکت به شرح زیر است:انتخاب نام و نوع شرکتانتخاب اعضا و سهم و سرمایهتکمیل مدارک اشخاص و تنظیم اسناد شرکتارسال به اداره ثبت شرکته

read more

ضرورت ثبت شرکت

ثبت شرکتپرسش و پاسخ های ثبت شرکتآیا ثبت شرکت نیاز به کارت پایان خدمت دارد؟خیر، ثبت شرکت نیاز به کارت پایان خدمت ندارد. در حال حاضر، برای ثبت شرکت، نیازی به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت از آن و

read more

راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکتثبت شرکت در تهراندر قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجاری به هفت دسته تقسیم می‌شوند:شرکت سهامی عامشرکت سهامی خاصشرکت با مسئولیت محدودشرکت تضامنیشرکت مختلط غیرسهامیشرکت مختلط سهامیشرکت

read more